Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn mạng truyền thông CANopen: PLC Schneider Modicon vs WAGO

Truyền thông CANopen PLC Schneider Modicon M258 vs WAGO 750-337

Note: Hình ảnh và video minh họa được thực hiện với PLC Schneider Modicon TM258LF42DT, trạm remote I/O WAGO 750-337.

1. Khai báo cấu hình
Trong phần mềm SoMachine hoặc Machine Expert, khai báo cấu hình PLC Schneider và trạm CANopen WAGO theo thực tế.


2. Viết chương trình
Viết chương trình theo ý muốn cho PLC Modicon dùng SoMachine hoặc Machine Expert.


3. Chạy thử
Sau khi thực hiện xong cấu hình phần cứng như mục 1 và viết chương trình như ở mục 2, download chương trình xuống PLC và chạy thử.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn mạng truyền thông Profibus - Kết nối Wago, Siemens, Beckhoff với nhau

Hướng dẫn mạng Profibus với Siemens, Beckhoff, Siemens -  Kết nối PLC S7-300 với ET200, WAGO 750-323, Beckhoff BK3150 mạng Profibus

Mạng truyền thông CC-Link: PLC Mitsubishi dòng Q

Mạng truyền thông CC-Link với PLC Mitsubishi Q CPU Video minh họa được thực hiện với: - PLC Mitsubishi Q12HCPU - Module mạng CC-Link Master QJ61BT11N - Trạm CC-Link I/O AJ65SBTB1-32DT